Egzamin praktyczny

Po zdanym egzaminie teoretycznym przyszedł czas na egzamin praktyczny. Ten egzamin składa się z dwóch części: egzaminu na placu manewrowym, oraz egzaminu w ruchu drogowym.

Egzamin praktyczny uznaje się za zdany tylko po zaliczeniu obu jego części – manewrów i jazdy po mieście.
W przypadku pozytywnej oceny z manewrów i negatywnej z jazdy w ruchu miejskim, kandydat zobowiązany jest do ponownego zaliczenia zadań na placu manewrowym.Egzaminowany może zgłaszać do dyrektora ośrodka egzaminowania skargi w razie niezgodności przebiegu egzaminu z obowiązującymi przepisami – w ciągu 7 dni od daty jego przeprowadzenia. W razie nie zaliczenia egzaminu lub nie przystąpienia do niego w ustalonym terminie, następny egzamin może odbyć się nie wcześniej niż po tygodniu.

Aby poprawić nie zaliczony egzamin należy ponownie wnieść w ośrodku ruchu drogowego opłatę za egzamin. Potrzykrotnym nie zaliczeniu egzaminu państwowego należy wziąć udział w obowiązkowym szkoleniu dodatkowym. Szkolenie to polega na wykupieniu w ośrodku szkoleniowym minimum 5 godzin nauki jazdy w przypadku trzykrotnego nie zaliczenia części praktycznej.

 

Dla kategorii C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E konieczne jest wykonanie na placu manewrowym zadań określonych w poz. 1 i 2 tabeli zadań oraz w zestawie określonym w poniższej tabeli – wybranym systemem losowym przez pierwszą osobę na liście osób zakwalifikowanych na egzamin.

Numer zestawu Zadania Kategoria
1 Parkowanie skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem
Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem)
C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E
2 Parkowanie skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem
Parkowanie równoległe (wjazd tyłem – wyjazd przodem)
C, C1, D, D1
3 Parkowanie prostopadłe (wjazd przodem)
Zawracanie
C, C1
4 Parkowanie prostopadłe (wjazd przodem)
Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E
5 Parkowanie równoległe (wjazd tyłem – wyjazd przodem)
Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
C, C1, D, D1
6 Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem)
Zawracanie
C, C1
MIASTO

Rodzaj uprawnień

 
Minimalny czas trwania w ruchu drogowym (min.)
Prawo jazdy kategorii:
– A1, A, B+E, T,
– B2, B,
– C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E.
25
40
45
Pozwolenie 35

 

Polecenia wydawane przez egzaminatora nie mogą być sprzeczne z przepisami ruchu drogowego,
co mogłoby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.

Zdający ma prawo popełnić po jednym błędzie w każdej kategorii zadań np. przejechania linii ciągłej, braku sygnalizacji zmiany kierunku.

Przepisy przewidują obowiązek wypełnienia przez egzaminatora arkusza przebiegu egzaminu czyli formularza z opisem błędów popełnionych przez zdającego.

Po zakończeniu egzaminu praktycznego dla określonej osoby egzaminator informuje ją o wyniku egzaminu, a jeżeli wynik jest negatywny – podaje przyczyny jego uzyskania i przekazuje jej wypełniony arkusz przebiegu egzaminu praktycznego.

 

Opis  zadań:
 • Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.
 • Jazda drogami dwukierunkowymi (jedno i dwujezdniowymi):
  • o różnej liczbie wyznaczonych i nie wyznaczonych pasów ruchu
  • posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
 • Przejazd przez skrzyżowania:
  • równorzędne (trzy- i czterowlotowe),
  • oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A7, B 20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c,
  • z sygnalizacją świetlną,
  • na których ruch odbywa się wokół wyspy,
  • dwupoziomowe (wjazd i zjazd).
 • Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu,
 • Przejazd przez przejścia dla pieszych,
 • W przypadku egzaminu kategorii B i B1 wykonanie manewrów:
  • parkowanie prostopadłe lub skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy):
   – miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
   – po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu),
   – parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
   lub,
  • parkowanie równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca
   do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem – wyjazd przodem
   – miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
   – długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2 krotność długości pojazdu egzaminacyjnego,
   – w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy,
   – po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
   – w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać
   na krawężnik.
  • zawracanie na drodze jednojezdniowej – dwukierunkowej
   – możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.)
   – zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego
   – miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.
 • Przejazd przez torowisko tramwajowe i kolejowe oraz obok przystanku tramwajowego i autobusowego (dotyczy miast
  z komunikacją tramwajową i posiadających przejazd kolejowy).
 • Wykonanie manewrów:
  • wyprzedzania, omijania, wymijania (dla kategorii A, A1 przy prędkości co najmniej 50 km/h),
  • zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo, oraz zawracania na skrzyżowaniu,
 • Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania w wyznaczonym miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) – manewr nie dotyczy kategorii T prawa jazdy.
 • Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – obowiązkowo w zakresie kategorii A1 i A prawa jazdy,
  w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:

  • w przypadku kategorii A i A1 prawa jazdy hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h
   przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla,
  • manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.
 • Rozprzęganie pojazdu przyczepą – zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 7 minut.
 • Czynności wykonywane podczas rozprzęgania:
  • zaciągnięcie hamulca awaryjnego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika,
  • zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się (użycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy),
  • odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem poprzez umieszczenie ich we właściwym miejscu),
  • wysunięcie podpory jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę,
  • rozłączenie pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem),
  • ustawienie pojazdu obok przyczepy.

  Zadanie może być zrealizowane także po wykonaniu zadań na placu manewrowym.